Systerserver

Skills: Performance, Video, Workshop

https://systerserver.net/360/caladona/
https://donestech.net/noticia/360-graus-de-proximitat-les-feministes-recuperem-el-video

[ CAT ]

Uneix-te a nosaltris per a construir infraestructures i crear continguts per a una federació feminista, contra la matriu de dominació imposada per Google, Facebook, Amazon, etc. 360 Graus de Proximitat és un projecte social, tècnic i artístic de Systerserver en col·laboració amb Ca La Dona (Barcelona), Broken House (Berlín) i mur.at (Graz).

Systerserver és una xarxa transnacional de feministes que gestionen les seves pròpies servidores utilitzant programari lliure i de codi obert, inclòs Peertube, una plataforma per a emmagatzemar i reproduir vídeos allotjada a mur.at. Juntament amb Systerserver, Ca La Dona i Broken House instal·laran les seves pròpies servidores de Peertube i formaran una federació. Això vol dir que cada localitat disposarà d’una infraestructura autogestionada que podrà comunicar-se entre si i amb lis sevis aliadis en el Fedivers (l’univers federat que interconnecta llocs web, xarxes socials, blogs i altres), amb l’opció de ser accessible a la resta d’internet.

Entre el 8 i el 13 de maig, Ca La Dona acollirà esdeveniments oberts a la participació amb Systerserver. El programa començarà amb una presentació del projecte per a conèixer als participants, presentar el Fedivers i fer una demostració de Peertube. Durant els dies següents se celebrarà una festa d’instal·lació per a facilitar la instal·lació d’un servidor Peertube que serà utilitzat, mantingut i administrat per col·lectius locals. Muntarem un videolab per a documentar en vídeo el procés, perquè pugui ser compartit i adaptat per altres feministes, i així, enfortir la federació feminista. Dissabte, Ai Carmela realitzarà un taller de Videolab, situant Peertube en un context personal/polític i històric, i transmetent-ne l’ús pràctic, especialment amb finalitats de streaming. Més tard aquell dia, activistes de Regularización Ya, T.I.C.T.A.C. i Genderhacker participaran a una taula rodona, que es retransmetrà en directe a la nova instància de Peertube de Ca La Dona. La vetllada es tancarà amb una actuació audiovisual en directe de Genderhacker. Al final del programa, els vídeos de lis participants es projectaran en Ca La Dona i seran publicats en el Peertube local.

No es requereixen coneixements tècnics previs per participar. Per a dones, lesbianes i trans*.

  • ————————————–/ PROGRAMA
  • MAIG 8 ——- 18:00 – 20:00 ////////// 360° Graus de Proximitat – ESDEVENIMENT PERFORMATIU
  • . . . . . Systerserver / Winnie Soon [ Anglès amb traducció al Castellà ]
  • »»»»» »» » STREAM » Systerserver Peertube
  • MAIG 10&11 — 11:30 – 17:00 ////////// 360° Instal·lar Party – PEERTUBE
  • . . . . . Systerserver [ Anglès / Castellà ]
  • MAIG 13 —— 12:00 – 20:00 ////////// 360° Canal d’espectacles local
  • . . . . . VIDEOLAB [/12PM] // Ai Carmela [ Anglès / Castellà ]
  • . . . . . DINAR [/2PM] // Kantina Migrante
  • . . . . . STREAMING DEL PANEL [/4PM] // Regularización ya / T.I.C.T.A.C. / Genderhacker [ Castellà ]
  • »»»»» »» » STREAM » Ca La Dona Peertube [ TBA ]
  • . . . . . ACTUACIÓ EN DIRECTE [/7PM] // Genderhacker

 

 • ————————————–/ ADREÇA
 • Ca la Dona – Carrer Ripoll, 25 – Barcelona

 

Amb el suport del Creative Industries Fund NL

360 Grados de Proximidad

¡Las feministas recuperamos el vídeo!

[ ESP ]

Únete a nosotres para construir infraestructuras y crear contenidos para una federación feminista, contra la matriz de dominación impuesta por Google, Facebook, Amazon, etc. 360 Grados de Proximidad es un proyecto social, técnico y artístico de Systerserver en colaboración con Ca La Dona (Barcelona), Broken House (Berlín) y mur.at (Graz).

Systerserver es una red transnacional de feministas que gestionan sus propias servidoras utilizando software libre y de código abierto, incluido Peertube, una plataforma para almacenar y reproducir vídeos alojada en mur.at. Junto con Systerserver, Ca La Dona y Broken House instalarán sus propias servidoras de Peertube y formarán una federación. Esto significa que cada localidad dispondrá de una infraestructura autogestionada que podrá comunicarse entre sí y con sus aliades en el Fediverso (el universo federado que interconecta sitios web, redes sociales, blogs y otras), con la opción de ser accesible al resto de internet.

Entre el 8 y el 13 de mayo, Ca La Dona acogerá eventos abiertos a la participación con Systerserver. El programa comenzará con una presentación del proyecto para conocer a les participantes, presentar el Fediverso y hacer una demostración de Peertube. Durante los días siguientes se celebrará una fiesta de instalación para facilitar la instalación de un servidor Peertube que será utilizado, mantenido y administrado por colectivos locales. Montaremos un videolab para documentar en vídeo el proceso, para que pueda ser compartido y adaptado por otras feministas, para fortalecer la federación feminista. El sábado, Ai Carmela realizará un taller de Videolab, en el que situará Peertube en un contexto personal/politico e histórico, y explicará su uso práctico, en particular con fines de retransmisión. Ese mismo día activistas de Regularización Ya, T.I.C.T.A.C. y Genderhacker participarán en una mesa redonda, que se retransmitirá en directo a través de la nueva instancia de Peertube de Ca La Dona. La velada concluirá con una actuación audiovisual en directo de Genderhacker. Al final del programa, los vídeos de les participantes se proyectarán en Ca La Dona y serán publicados en el Peertube local.

No se requieren conocimientos técnicos previos para participar. Para mujeres, lesbianas y trans*.

  • ————————————–/ PROGRAMA
  • MAYO 8 ——- 18:00 – 20:00 ////////// 360° Grados de Proximidad – EVENTO PERFORMATIVO
  • . . . . . Systerserver / Winnie Soon [ Inglés con traducción al Español ]
  • »»»»» »» » TRANSMISIÓN » Systerserver Peertube
  • MAYO 10&11 — 11:30 – 17:00 ////////// 360° Fiesta de Instalación – PEERTUBE
  • . . . . . Systerserver [ Inglés / Español ]
  • MAYO 13 —— 12:00 – 20:00 ////////// 360° Canal local de espectáculos
  • . . . . . VIDEOLAB [/12PM] // Ai Carmela [ Inglés / Español ]
  • . . . . . ALMUERZA [/2PM] // Kantina Migrante
  • . . . . . PANEL TRANSMISIÓN [/4PM] // Regularización ya / T.I.C.T.A.C. / Genderhacker [ Español ]
  • »»»»» »» » TRANSMISIÓN » Ca La Dona Peertube [ TBA ]
  • . . . . . ACTUACIONES EN DIRECTO [/7PM] // Genderhacker

 

 • ————————————–/ DIRECCIÓN
 • Ca la Dona – Carrer Ripoll, 25 – Barcelona

 

Con el apoyo de Creative Industries Fund NL

360 Degrees of Proximities

Feminists take back video!

[ ENG ]

Join us, as we build infrastructure and create media for a feminist federation, against the matrix of domination imposed by Google, Facebook, Amazon etc. 360 Degrees of Proximities is a social/technical/artistic project by Systerserver in collaboration with Ca La Dona (Barcelona), Broken House (Berlin) and mur.at (Graz).

Systerserver is a transnational network of feminists that run their own servers using free and open source software, including Peertube, which is a video hosting platform hosted in the infrastructure of mur.at. Together with Systerserver, Ca La Dona and Broken House will install their own Peertube servers and form a federation. This means each locality will have self-managed infrastructure that can communicate with each other and their allies in the Fediverse (the federated universe that interconnects websites, social networks, blogs and more), with the option to be accessible to the rest of the internet.

Between 8-13 of May, Ca La Dona will host participatory events with Systerserver. The program will start with a performative event to meet the participants, introduce the Fediverse and demonstrate Peertube. This will be followed by an install party to facilitate the installation of a Peertube server that will be used, maintained and administered by the local community. We will set up a videolab to video-document the process so that it can be shared with and adapted by other feminists, to strengthen feminist federation. On Saturday, Ai Carmela will host a Videolab workshop, situating Peertube in a personal/political and historical context, and relaying its practical usage, paritcularly for livestreaming purposes. Later that day, activists from Regularización Ya, T.I.C.T.A.C. and Genderhacker will participate in a panel, which will be livestreamed on the newly setup Ca La Dona Peertube instance. Evening will be concluded with a live audio-visual performance by Genderhacker. At the end of the program, videos from community members will be projected in Ca La Dona and published on the local Peertube.

Previous technical knowledge is not required for participation. For women, lesbians and trans*

  • ————————————–/ PROGRAMME
  • MAY 8 ——- 18:00 – 20:00 ////////// 360° Degrees of Proximities – PERFORMATIVE EVENT
  • . . . . . Systerserver / Winnie Soon [ English with a Spanish translation ]
  • »»»»» »» » STREAM » Systerserver Peertube
  • MAY 10&11 — 11:30 – 17:00 ////////// 360° Install Party – PEERTUBE
  • . . . . . Systerserver [ English / Spanish ]
  • MAY 13 —— 12:00 – 20:00 ////////// 360° Local Show Channel
  • . . . . . VIDEOLAB [/12PM] // Ai Carmela [ English / Spanish ]
  • . . . . . LUNCH [/2PM] // Kantina Migrante
  • . . . . . STREAMING PANEL [/4PM] // Regularización Ya / T.I.C.T.A.C. / Genderhacker [ Spanish ]
  • »»»»» »» » STREAM » Ca La Dona Peertube [ TBA ]
  • . . . . . LIVE PERFORMANCE [/7PM] // Genderhacker

 

 • ————————————–/ ADDRESS
 • Ca la Dona – Carrer Ripoll, 25 – Barcelona

 

With the support of the Creative Industries Fund NL